ÚSTR klame a svaluje odpovědnost jen na Post Bellum

ÚSTR svaluje odpovědnost na Post Bellum

ÚSTR a jeho ředitel Zdeněk Hazdra v roce 2021 porušovali zákony a podváděli, když klamavě svalovali vinu za úmyslné falsifikace a úmyslně prezentované chybné údaje na webu projektu  Paměť národa jen na Post Bellum M. Kroupy.

Smlouva z 31. 7. 2008 podepsaná ředitelem ÚSTR ale výslovně stanoví, že "ÚSTR je hlavním odborným a edičním garantem, je editorem projektu" a že "se ÚSTR dále zavazuje: zpracovat veškeré natočené a sebrané materiály vztahující se k projektu a jejich zveřejnění na stránkách projektu."

To znamená, že za vědomě a úmyslně prezentované chybné údaje o pamětnících a historických událostech a za úmyslné falsifikace obsahu výpovědí konkrétních pamětníků přímo odpovídali a odpovídají i v roce 2022 zaměstnanci ÚSTR, zejména M. Šmíd jako správce webu a šéfredaktor a ředitel ÚSTR. Z. Hazdra jako ředitel  ÚSTR a Rada ÚSTR dokonce odepřeli i za cenu obcházení zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout informaci, kteří odborní zaměstnanci a funkcionáři ÚSTR nesou odpovědnost za výkon povinnosti hlavního odborného garanta a zpracovatele veškerých materiálů a editora projektu Paměť národa v době vědomé prezentace falzifikací obsahu výpovědi pamětníků  a chybných údajů a nepravdivých informací o nich.

Viz například klamavé Sdělení, které vydal ÚSTR i za cenu porušení zákona o svobodném přístupu k informacím k žádosti o poskytnutí informací pravdivých.  

(2.11.2021 zpráva) V roce 2021 také došlo k pozoruhodné události. Velmi typické pro neetické a klamavé postupy ÚSTR. Po dvou letech zarytého odporu a opakovaných klamavých tvrzení čelných funkcionářů ÚSTR, že na webu Paměť národa nedošlo v prezentaci textu o pamětníkovi Janu Janků k žádným pochybením, ÚSTR stáhl v srpnu 2021 z webu Paměť národa a z vlastního úředního webu nepravdivou informaci, že bájivý pamětník Jan Janků byl původně odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí. I tuto jednoduchou nápravu odpírali funkcionáři  a zaměstnanci ÚSTR dlouho uskutečnit, přestože poprvé o ni byli požádáni už v březnu roku 2019 a opakovaně byli o tomto svém pochybení, tedy o prezentaci falzifikačního údaje, informováni jak v roce 2019, tak i v letech 2020 a 2021. Ředitel ÚSTR Z. Hazdra klamavě přislíbil provést revizi v roce 2020 a příslib nesplnil. I tuto jednoduchou opravu  konkrétního, jimi vědomě prezentovaného nepravdivého údaje, provedli lidé z ÚSTR až poté, co byl ÚSTR požádán v srpnu 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací, z jakého důvodu nepravdivou informaci vědomě po dva roky prezentují a publikují a kdo za to nese odpovědnost. Tiše pak po podání této žádosti (Viz text  Žádosti ze 7.8.2021 v galerii nesplněných příslibů ÚSTR) tuto konkrétní nepravdivou informaci z obou webů stáhli. Informace, které byly požadovány o jejich podivném předchozím počínání, však i za cenu porušení zákona neposkytli.