Proč ÚSTR a Rada ÚSTR v čele s E. Stehlíkem utajují a zkreslují informace?

Proč ÚSTR a Rada ÚSTR v čele s E. Stehlíkem utajují a zkreslují informace?

Proč ÚSTR a Rada ÚSTR v čele s Eduardem Stehlíkem utajují i v roce 2023 mnohé informace o činnosti a personální odpovědnosti ÚSTR v projektu Paměť národa?

Proč ÚSTR a Eduard Stehlík vydali a nijak nevysvětlili rozporné údaje a své nepravdivé tvrzení o částce financování projektu Paměť národa ze strany ÚSTR? 

Jak utajování informací o osobách a rozporný údaj o hospodaření ÚSTR souvisí se zneužíváním konkrétních pamětníků k vědomé prezentaci falzifikací obsahu jejich výpovědí a k prezentaci chybných a nepravdivých údajů o zneužitých pamětnících?

Které informace ÚSTR a E. Stehlík veřejnosti neposkytli?


Osoby ÚSTR plnící povinnosti hlavního odborného garanta projektu
Osoby ÚSTR plnící povinnost hlavního edičního garanta projektu
Osoby ÚSTR plnící povinnost editora projektu
Osoby ÚSTR plnící povinnost zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů
Osoby ÚSTR plnící povinnost zveřejňovatele na stránkách projektu
Osoby plnící povinnost provádět školení k projektu a vypracovat metodiku projektu.
Co ÚSTR pouze přiznal? Správcem webu projektu Paměť národa je zaměstnanec M. Šmíd.


Také v roce 2022 a v roce 2023 tak ÚSTR a Eduard Stehlík pokračují v praxi utajování řady osob ÚSTR, které nesou odpovědnost za činnosti v projektu Paměť národa, a tedy i za hrubá selhání vedoucí k neetické a neodborné práci s pamětníky a k falšování historických skutečností a k prezentaci nepravdivých informací.

Také v roce 2022 a v roce 2023 ÚSTR a Eduard Stehlík poskytují rozporné, ale i nepravdivé informace o objemu financí vydaných ÚSTR v roce 2019 na projekt Paměť národa. 

Pro zájemce o další fakta: 

S lítostí a překvapením ze zákonům a řádnému projednání a rozhodování a informování veřejnosti odporujícího jednání Rady ÚSTR a jejího předsedy Eduarda Stehlíka a povinného subjektu ÚSTR vyjadřuji v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podezření, že Rada ÚSTR a Eduard Stehlík rozhodovali věcně nesprávně a chybnými argumenty a nepravdivými tvrzeními a závěry odůvodnili Rozhodnutí Rady ÚSTR ze dne 20.12.2022 č. j. USTR 284-9/2022, PID:USTRX00239PA ve věci Stížnosti, datované 14.11.2022, proti postupu ÚSTR a neposkytnutí části požadovaných informací. 

Podezření, že Rada ÚSTR a E. Stehlík porušili platný zákon a rozhodovali nesprávně a jednají neeticky, dokládám těmito skutečnostmi: 

Eduard Stehlík jménem Rady ÚSTR potvrdil postup ÚSTR, který neposkytl výše zmíněné řádně požadované informace o personální odpovědnosti ÚSTR za smluvní činnosti a prezentace v projektu Paměť národa, kde prokazatelně došlo k falzifikaci obsahu výpovědí konkrétních pamětníků a k vědomé prezentaci falzifikací a chybných údajů o konkrétních pamětnících. 

 Rozhodnutí Rady ÚSTR č. j. USTR 284-9/2022, PID: USTRX00239PA ze dne 20. 12. 2022 podepsané předsedou Rady ÚSTR PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D., MBA, obsahuje v odůvodnění i tvrzení prokazatelně neodpovídající skutečnosti a zcela ignoruje fakt, že část požadovaných informací nebyla poskytnuta, a nasvědčuje tedy tomu, že ani povinný subjekt, ani Rada ÚSTR a E. Stehlík jako odpovědný předseda nerespektovali platný zákon 106/1999 Sb., nešetřili práva žadatele a veřejnosti ve věci zákonných lhůt, nepostupovali při vyřizování Stížnosti ze dne 14. 11. 2022 řádně, neseznámili se řádně s obsahem stížnosti a fakty, nevycházeli ze zjištění podstatných faktů a nezjišťovali a nežádali po povinném subjektu sdělení skutečnosti odpovídajících informací a stavu. 

Tímto vadným postupem ze strany Rady ÚSTR došlo k tomu, že Rada ÚSTR jako nadřízený orgán povinného subjektu ÚSTR ignorovala podstatná fakta doložená podavatelem Stížnosti, nijak se nevyrovnala s rozporným jednáním a argumentací povinného subjektu ÚSTR, který část informací neposkytl, ani nevydala zákonem vyžadované rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ze dne 8. října 2022, ani neposkytla požadované informace sama, ani nerozhodla o tom, že odpírané požadované informace poskytne povinný subjekt.

Ad A Povinný subjekt ÚSTR a Rada ÚSTR porušily platný zákon č. 106/1999 Sb. porušením zákonných lhůt, a to tím že: Na elektronicky podanou žádost o poskytnutí informací ze dne 8. října 2022 poskytl povinný subjekt ÚSTR žadateli částečnou informaci bez zákonného rozhodnutí o odmítnutí části žádosti až po dni 2. listopadu 2022, kdy žadatel podal prostřednictvím datové schránky na postup povinného subjektu ÚSTR Stížnost dle zákona č. 106/1999 Sb. na postup povinného subjektu ÚSTR při vyřizování žádosti o informace, která byla povinnému subjektu systémem téhož dne, tedy 2. listopadu 2022, doručena. O tom, z jakých důvodů porušil povinný subjekt ÚSTR ve věci zákonných lhůt zákon č. 106/1999 Sb., povinný subjekt žadatele nevyrozuměl ani se žadateli za porušení jeho práv neomluvil. Ad B Rada ÚSTR jako součást a nadřízený orgán povinného subjektu ÚSTR na datovou schránkou dne 14. listopadu podanou řádnou Stížnost na postup ÚSTR jako povinného subjektu poskytla podavateli této stížnosti informaci o svém Rozhodnutí až 4. ledna 2023, a to až poté, co podavatel Stížnosti požádal elektronicky dne 31. prosince 2022 povinný subjekt a Radu ÚSTR dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace "Z jakého důvodu a v čí odpovědnosti porušily ÚSTR a Rada ÚSTR platný zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, při vyřizování řádně datovou schránkou doručené Stížnosti ze dne 14. listopadu 2022 (přijaté ÚSTR 15.11.2022) na postup ÚSTR jako povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace ze dne 8. října 2022, když podavateli Stížnosti v zákonem č. 106/1999 Sb. stanovených lhůtách ani neoznámily zákonem vyžadované rozhodnutí o stížnosti, ani neposkytly v zákonem stanovené lhůtě žadatelem požadované a povinným subjektem odpírané informace z oblasti rozsahu a personální a funkční odpovědnosti ÚSTR za plnění smluvních povinností v projektu Paměť národa". 

Povinný subjekt ÚSTR svým jednáním a Rada ÚSTR prokazatelně svým jednáním a rozhodováním bez řádného seznámení se s věcí (viz doložené přílohy a fakta níže) porušily správnou praxi, právo veřejnosti na správné a skutečnosti odpovídající informace o nakládání s prostředky státu a zákon č. 106/1999 Sb., ale i zásadu řádného rozhodování vydáním rozporných informací o prostředcích vynaložených v roce 2019 povinným subjektem ÚSTR na smluvní závazky v projektu Paměť národa. A to: 

AD C ÚSTR jako povinný subjekt zveřejnil již v roce 2021 (rozhodnutím č.j. USTR 6-2/2021 ze dne 6.1.2021 o svých smluvních finančních nákladech na projekt Paměť národa "Informaci o finančních nákladech ...v letech 2019 a 2020 za naplňování smluvní odpovědnosti dle smlouvy ze dne 31. 7. 2008", v níž uvádí, že "Finanční náklady v roce 2019 činily 747 358,- Kč". ÚSTR jako povinný subjekt ale poskytl žadateli na žádost ze dne 8. října 2022 podanou podle zákona 106/1999 Sb. informaci č.j. USTR 284-2/2022, v níž uvádí zcela jinou částku, tedy že: "Z rozpočtu ÚSTR bylo vynaloženo na tuto položku 398 520,- Kč." Rada ÚSTR prokazatelně porušila zákon č. 106/1999 Sb. a své povinnosti, když, aniž by se řádně s věcí a obsahem stížnosti seznámila, obviňuje podavatele stížnosti ve svém Rozhodnutí ze dne 20.12.2022 č. j. USTR 284-9/2022, že "dle jeho názoru mělo být vynaloženo na tuto položku v roce 2019 747 358,-Kč. Částku uváděnou žadatelem se nepodařilo ani v účetních dokumentech, ani v jiných podkladech dohledat." Toto tvrzení Rady ÚSTR a jejího předsedy E. Stehlíka prokazuje, že Rada ÚSTR zjevně hrubě pochybila při vyřizování Stížnosti a prokazuje její kompetenční selhání a hrubou neznalost věci, ve které rozhoduje. A to tak, že částku oficiálně zveřejněnou povinným subjektem ÚSTR v roce 2021 vydává bez důkazů a bez vysvětlení za "názor", a když dokonce tuto částku zcela nepravdivě vydává za názor žadatele o informace a tvrdí, že se ji nepodařilo dohledat. Přitom sama Rada ÚSTR tuto částku 747 358,- Kč už před podáním Stížnosti, o níž měla rozhodovat, znala, když byla o této částce informována samotným povinným subjektem ÚSTR již v roce 2021, kdy ÚSTR tuto částku jako výši nákladů zveřejnil. 

Důkazem toho, že tuto částku znal osobně i předseda Rady ÚSTR E. Stehlík a byl s ní plně srozuměn, je vyjádření předsedy Rady ÚSTR E. Stehlíka, který jménem Rady už dne 17.6. 2021 píše a potvrzuje v č.j. USTR 6-11/2021 "Informace o finančních nákladech v letech 2019 a 2020 za naplňování smluvní odpovědnosti dle smlouvy ze dne 31.7.2008 ... Finanční náklady v roce 2019 činily 747 358,- Kč..." (Rozhodnutí E. Stehlíka ze dne 17.6.2021)S vadnou argumentací Rady ÚSTR a jejího předsedy, kteří nyní popírají existenci částky, kterou potvrdili svým úředním rozhodnutím v roce 2021, a zamlčují nyní svou dříve získanou znalost této částky, přímo koresponduje a vadnost postupu Rady ÚSTR prokazuje i tvrzení Rady ÚSTR, že "Částku uváděnou žadatelem se nepodařilo ani v účetních dokumentech, ani v jiných podkladech dohledat." Rada ÚSTR tedy dle žadatele a podavatele Stížnosti při svém rozhodování a postupu prokazatelně pochybila. I při podezření, že ÚSTR nevedl účetnictví řádně a před Radou ÚSTR by snad některá podstatná fakta zatajoval, již samotný fakt, že ÚSTR poskytl a zveřejnil oficiálně v roce 2021 svými odpovědnými funkcionáři a zaměstnanci o nákladech k projektu Paměť národa za rok 2019 částku 747 358,-Kč a v roce 2022 již oficiálně uvádí o těchto nákladech za rok 2019 jen částku 398 520,- Kč, by musel Radu ÚSTR vést k odpovědnému jednání, ke snaze zjistit, proč k tak rozdílnému informování veřejnosti došlo, a k rozhodnutí, že veřejnosti by se mělo nyní dostat od povinného subjektu vysvětlení, zda a která z těchto oficiálně vydaných informací odpovídá skutečnosti. Je nepřípustné, aby orgán, který rozhoduje o Stížnosti, konkrétní pochybení povinného subjektu a data zveřejněná povinným subjektem vydával za "názor stěžovatele", namísto toho, aby ve své kompetenci ověřil fakta a snadno dohledatelnou odpovědnost funkcionářů a zaměstnanců ÚSTR, kteří poskytli veřejnosti písemně rozporná data a o skutečně vynaložených nákladech povinného subjektu dvě zcela rozdílné částky.

Ad D Rada ÚSTR porušila zákon č. 106/1999 Sb., když ve shodě s povinným subjektem a bez vydání rozhodnutí o odepření části informací odepřela žadateli a veřejnosti většinu požadovaných informací k bodu 2 a k bodům 4), 5) a 6) žádosti a potvrdila ve věci žádosti o poskytnutí informací v bodě 4), 5) a 6), tedy k žádosti o informace "Kterými konkrétními osobami, v jakém rozsahu pracovních úvazků a s jakou konkrétní pracovní funkcí a odborností USTR v roce 2019, 2020, 2021 plnil své smluvní povinnosti v rámci projektu Paměť národa v členění:

a) osoby plnící povinnosti hlavního odborného garanta projektu

b) osoby plnící povinnost hlavního edičního garanta projektu

c) osoby plnící povinnost editora projektu

d) osoby plnící povinnost zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů

e) osoby plnící povinnost zveřejňovatele na stránkách projektu

f) osoby plnící povinnost provádět školení k projektu a vypracovat metodiku projektu.

"postup povinného subjektu, který poskytl pouze částečnou informaci, a to, že: "Osobou pověřenou ÚSTR k výkonu funkce správce portálu Paměť národa je zaměstnanec Odboru produkčního Michal Šmíd (pozice referent státní správy a samosprávy), jeho pracovní úvazek je v rozsahu 1,0." 

Rada ÚSTR zcela ignorovala skutečnost vyjádřenou a přiznanou opakovaně i samotným ÚSTR jako povinným subjektem, tedy skutečnost, že funkce správce portálu s rozsahem úvazku 1,0 není funkcí, která by obsahem a rozsahem činnosti zahrnovala většinu smluvních povinností a činností ÚSTR k projektu Paměť národa. Také podle oficiálního vyjádření ÚSTR ze dne 12.3. 2021 funkce zaměstnance M. Šmída nevyžaduje odbornost, která je nutná k plnění většiny smluvních povinností ÚSTR. Viz oficiální informaci ÚSTR datovanou 12.3. 2021, kterou ÚSTR zveřejnil pod č.j. USTR 104-3/2021, a to, že "Správcem portálu Paměti národa byl v uvedeném období M. Šmíd. Na toto místo není požadována žádná zvláštní odbornost." Samotný zaměstnanec ÚSTR M. Šmíd opakovaně také potvrdil fakt přiznaný povinným subjektem, že svou funkcí a činností není odborným garantem a realizátorem většiny smluvních povinností ÚSTR v projektu Paměť národa, když se v případě podnětů k nápravě v projektu prezentovaných falzifikací obsahu výpovědí konkrétních pamětníků a prezentace chybných údajů a nepravdivých informací o těchto pamětnících obracel vždy na třetí osoby, zejména na odborné pracovníky ÚSTR. 

Rada ÚSTR tedy porušila zákon č. 106/1999 Sb., když bez vydání zákonem stanoveného rozhodnutí o odmítnutí části žádosti pouze potvrdila, že "Osobou pověřenou ÚSTR k výkonu funkce správce portálu Paměť národa je zaměstnanec Odboru produkčního Michal Šmíd", a sama neposkytla ani neuložila povinnému subjektu poskytnout žadateli a veřejnosti informace "Kterými konkrétními osobami, v jakém rozsahu pracovních úvazků a s jakou konkrétní pracovní funkcí a odborností ÚSTR v roce 2020 a dalších předmětných letech plnil v rámci projektu Paměť národa své smluvní povinnosti hlavního odborného garanta projektu, hlavního edičního garanta projektu, editora projektu, zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů a realizátora školení k projektu a vypracovatele metodiky projektu." 

Rada ÚSTR tedy výslovně bez odůvodnění a bez vydání rozhodnutí o odmítnutí části žádosti setrvala na vadném postupu povinného subjektu, který poskytl z neznámého důvodu pouze částečnou informaci o osobě M. Šmída a o jeho činnosti "správce portálu Paměť národa" a neposkytla žadateli ani veřejnosti informaci o osobách, rozsahu pracovních úvazků a pracovních funkcích a odbornosti osob, které v letech 2019, 202, 2021 a 2022 plnily v rámci projektu Paměť národa smluvní povinnost ÚSTR konat činnosti hlavního odborného garanta projektu, hlavního edičního garanta projektu, editora projektu, zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů a realizátora školení k projektu a vypracovatele metodiky projektu.

Závěry:

Rada ÚSTR svým nekvalifikovaným jednáním, porušením zákonné lhůty pro vyrozumění stěžovatele počínaje, vydáváním dat dříve zveřejněných povinným subjektem ÚSTR za údajný názor žadatele, popíráním existence informací a dokumentů, o nichž sama a její předseda měli povědomí nebo které sami vydali a konče odpíráním poskytnutí informací o osobách, rozsahu pracovních úvazků a pracovních funkcích a odbornosti osob, které v roce 2019, 2020, 2021 a 2022 plnily v rámci projektu Paměť národa smluvní povinnost ÚSTR konat činnosti hlavního odborného garanta projektu, hlavního edičního garanta projektu, editora projektu, zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů a realizátora školení k projektu a vypracovatele metodiky projektu jednala a rozhodovala v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb., s platnými předpisy a etickými kodexy a zásadami správné praxe a odepřela tím v důsledku žadateli a veřejnosti právo na požadované informace o činnosti, odpovědnosti ÚSTR a o skutečném nakládání ÚSTR s finančními prostředky státu. 

Současně Rada ÚSTR svým porušením zákona č. 106/1999 Sb., tedy tím, že nevydala zákonem stanovené rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a zároveň nevydala rozhodnutí, aby odpírané požadované informace byly řádně poskytnuty, upřela žadateli právo na odvolání proti vadnému a vadně odůvodňovanému rozhodnutí Rady ÚSTR zastupované jejím předsedou PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D., MBA. 

Je právem veřejnosti znát požadované informace o činnosti a rozhodování ÚSTR a Rady ÚSTR a pravdivé informace o nakládání ÚSTR s prostředky státu ve vztahu k projektu Paměť národa. A je povinností ÚSTR a Rady ÚSTR tyto informace veřejnosti poskytovat a nezatajovat a nepopírat jejich existenci a existenci dokumentů a činností a rozhodování, které prokazatelně existují. Rozhodnutí ÚSTR a Rady ÚSTR, kterými se vyhýbají poskytnout požadované informace, by pak měla ve veřejném zájmu podléhat řádnému přezkumu. Tomu se ÚSTR a Rada ÚSTR svým podivným jednáním a rozhodováním vyhýbá. 

Fakta zjistil Radomír Silber, Ph.D.