Ředitel ÚSTR eticky selhal

Ředitel ÚSTR eticky a odborně selhávající

Ředitel ÚSTR se vydával za vědeckého pracovníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale dávno už jím nebyl - květen 2021

Pro zpravodajství ČTK

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra je na webu ÚSTR vydáván za vědeckého pracovníka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Podle sdělení předsedy Akademického senátu Václava Cvrčka jím již léta není

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., který se na oficiálním webu ÚSTR prezentuje ke dni 29. dubna 2021 jako vědecký pracovník katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dle sdělení předsedy Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mgr. Václava Cvrčka, Ph.D., ze dne 29. dubna a 30. dubna 2021 "nemá zaměstnanecký poměr s žádnou katedrou", "působil na FF do roku 2014 a od té doby s ní nemá žádný smluvní vztah".

Informaci předseda Akademického senátu poskytl ve věci Akademickému senátu Filozofické fakulty UK podané stížnosti ze dne 29. dubna 2021 na Mgr. Zdeňka Hazdru, Ph.D., pro podezření z neetického jednání a porušování platných zákonů a zásad správné praxe ve vědeckém výzkumu a porušování obecně uznávaných principů vědecké práce páchaného utajováním informací a tolerancí a institucionální prezentační a "odbornou" podporou falšování a vymýšlení dat.

Stížnost byla adresována Akademickému senátu Filozofické fakulty UK a členům etické komise Filozofické fakulty UK na základě skutečnosti, že pan Zdeněk Hazdra důvodně podezřelý z tolerance a funkční podpory porušování zásad odborné a vědecké práce a z utajování informací o odpovědnosti ÚSTR za prezentaci konkrétních falsifikací a nepravdivých informací, je na webu Ústavu pro studium totalitních režimů prezentován také jako vědecký pracovník Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, katedry středoevropských studií (Viz oficiální představení ředitele ÚSTR na webu ÚSTR: "od 1. října 2010 dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra středoevropských studií /pracovní pozice: vědecký pracovník/" dostupné na URL https://www.ustrcr.cz/o-nas/vedeni-ustr/zdenek-hazdra/) Podezření na zneužívání funkce ředitele ÚSTR a hrubé porušování etiky akademického pracovníka a platných zákonů spočívá ve funkční toleranci a podpoře porušování etických zásad vědecké a odborné práce, nezákonném utajování informací a v osobní funkční odpovědnosti za toleranci a ústavní podporu prezentace falšovaných a vymýšlených dat o historických skutečnostech.

Opakovaně od roku 2019 byla po Ústavu pro studium totalitních režimů a jmenovitě i po Mgr. Zdeňku Hazdrovi, Ph.D., požadována náprava konkrétních falsifikací a chybných údajů, které ÚSTR vedený Z. Hazdrou vědomě a úmyslně prezentoval a prezentuje v projektu Paměť národa jako smluvní podílník a hlavní odborný garant, zpracovatel všech získaných materiálů, editor a zpracovatel metodiky a školitel a správce webu projektu Paměť národa. ÚSTR mimo další nepravdivé informace a údaje o konkrétních pamětnících zneužil i častěji fabulujícího pamětníka Jana Janků, když jako odborný garant úmyslně a vědomě pamětníka Jana Janků prezentoval na webu projektu jako svědka úmrtí dvou konkrétních osob, přestože pamětník sám v pořízené výpovědi uvedl, že v jednom případě svědkem nebyl, a v druhém případě být nemohl z toho důvodu, že se s dotyčným minul, jak ÚSTR prokazatelně věděl již před publikací falsifikace, o bezmála tři měsíce. Z. Hazdra poté, co jím řízený ÚSTR pokračoval i po žádosti o nápravu v úmyslné a vědomé prezentaci nepravdivých a falsifikačních informací, dosud odmítá, přestože posléze část falsifikačního textu stáhl, hrubé etické a odborné pochybení přiznat a veřejnosti a médiím se omluvit a prezentovat verzi pravdivou.

ÚSTR vedený Z. Hazdrou také opakovaně poskytoval veřejnosti nepravdivé informace o své přímé odpovědnosti a rozsahu své smluvní odpovědnosti za prezentované falsifikace, nepravdivé informace a chybné údaje, a dokonce výslovně popíral existenci prokazatelných falsifikací, a dokonce i existenci prokazatelné prezentace chybných dat. A to přesto, že ÚSTR měl prokazatelně k dispozici i správná data a informace.

V počátku roku 2020 Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D., přislíbil, že ÚSTR v roce 2020 publikuje po stažení jednoho z falsifikačních textů, které prezentoval svým zaměstnancem na webu projektu Paměť národa o pamětníkovi Janu Janků, revidovaný text. Tento příslib však ani k dnešnímu dni nesplnil a veřejnosti dodnes neposkytl dokonce ani informaci o svém pochybení a informaci pravdivou.

Na písemnou doporučenou žádost v roce 2020 přímo adresovanou Mgr. Zdeňku Hazdrovi, Ph.D., doloženou fakty a přílohami prokazujícími další konkrétní falsifikace prezentované zaměstnancem ÚSTR na webu projektu Paměť národa, Z. Hazdra ani k dnešnímu dni nijak nereagoval, přestože dle písemného sdělení ředitele kanceláře ÚSTR převzal Z. Hazdra vyřízení této žádosti o nápravu do své vlastní gesce.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., je také funkčně přímo odpovědný za opakované porušování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, když v souvislosti s falsifikacemi a chybnými a nepravdivými informacemi prezentovanými jím řízenou institucí na webu projektu Paměť národa jím řízená instituce ÚSTR odpírala opakovaně poskytnout požadované informace k odpovědnosti konkrétních osob za prezentaci falsifikací a nepravdivých informací a k důvodům svého selhání a popírala, že jde o falsifikace a nepravdivé a nesprávné informace. A to dokonce i v případě chybných kalendářních dat a falsifikace archivně dokumentovaných údajů, které měl a má Z. Hazdra a ÚSTR k dispozici.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., osobně se dodnes vyhýbá poskytovat vyjádření a zjednat nápravu, přiznat veřejnosti etické i odborné pochybení ÚSTR ve věci vědomé veřejné prezentace falsifikací a nepravdivých informací a poškozuje tak a diskredituje projekt Paměti národa a jako ÚSTRem veřejně prezentovaný údajný "dosud" pracovník Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedry středoevropských studií svým neetickým, nezákonným a neodpovědným jednáním diskredituje i dobré jméno Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Fakta získal a výše uvedené skutečnosti ověřil Radomír Silber, Ph.D.   květen 2021