Může dnes český občan veřejně a organizovaně uctívat nacistické válečné zločince? Dvě pražské státní zástupkyně vyjadřují, že prý ano!

Může dnes český občan veřejně a organizovaně uctívat nacistické válečné zločince? Dvě pražské státní zástupkyně vyjadřují v konkrétní kauze, že prý ano! Jde o stranění Eugenii Číhalové a krytí předsedy vlády Petra Fialy?


Uctívat staré nacisty, Hitlera a jeho generály a velitele jednotek SS v Česku povoleno?

Čeho se v Česku Hitler a jeho věrní nakonec dočkali. (duben 2023)


Státní zástupkyně Mgr. Táňa Dočekalová z Městského státního zastupitelství v Praze v kauze veřejného organizovaného uctívání někdejšího slezského vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera Helmutha von Pannwitze tvrdí: "trestný čin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 tr. zákoníku nekriminalizuje podporu a propagaci nacismu jako takového, ale některého ze současných neonacistických hnutí".

Státní zástupky z Prahy 1 JUDr. Katarína Kandová, Ph.D., dokonce oficiálně oznamuje, že veřejným uctíváním tohoto válečného zločince členka Rady vlády ČR řízené Petrem Fialou: "vyjadřuje kladný postoj k boji proti zločinům komunismu, což v intencích českého trestního řádu není trestným, ani jiným protiprávním jednáním".

Proti tomuto svéráznému postupu a spekulacím státních zástupkyň jsem podal Podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství:

Nejvyššímu státnímu zastupitelství, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno


V Karviné dne 13. dubna 2023

Radomír Silber, Ph.D, Karviná 735 06


Podnět k přezkumu a prošetření postupu a úředně formulovaných "právních názorů" a některých podivných argumentů státní zástupkyně JUDr. Kataríny Kandové, Ph.D., z Obvodního státního zastupitelství Prahy 1 a státní zástupkyně Mgr. Táni Dočekalové z Městského státního zastupitelství v Praze ve věci organizovaného veřejného uctívání a veřejně šířené prezentace uctívání někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera Helmutha von Pannwitze českou občankou E. Číhalovou a českým státem podporovaným spolkem Ruská tradice.


Podnět k přezkumu a prošetření postupu a úředně formulovaných "právních názorů" a "argumentů" státní zástupkyně JUDr. Kataríny Kandové, Ph.D., z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 a státní zástupkyně Mgr. Táni Dočekalové z Městského státního zastupitelství v Praze odůvodňuji těmito skutečnostmi a fakty:


1)

Dne sdělení státní zástupkyně JUDr. Zuzany Minářové z Nejvyššího státního zastupitelství, kabinetu nejvyššího státního zástupce, datovaného dne 18. ledna 2023 v Brně NZN 16/2023-12: "Nejvyššímu státnímu zastupitelství bylo dne 14. 1. 2023 doručeno nedatované podání... Podání je označeno jako »Podnět k posouzení a prošetření rozhodování a postupu vlády a aktivit členky Rady vlády E. Číhalové ve věci veřejného uctívání a veřejné prezentace uctívání někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H. v. Pannwitze E. Číhalovou a spolkem Ruská tradice«... Obsahově lze podání chápat jako podnět k posouzení trestněprávní relevance postupu vlády České republiky a členky Rady vlády pro národnostní menšiny paní Eugenie Číhalové a spolku Ruská tradice, a to v souvislosti s jednáním, které je zřejmé z názvu podání a k němu připojených příloh, tvořených »Zprávou pro ČTK«, rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády České republiky č. j. 57336/2022-UVCR-8 a kopiemi čtyř fotografií." Předmětné Podání Nejvyšší státní zastupitelství postoupilo "k dalšímu posouzení a vyhodnocení věcně a místně příslušnému Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, v jehož obvodu se nachází sídlo vlády České republiky, jejímž stálým poradním orgánem je mj. Rada vlády pro národnostní menšiny".


2)

Státní zástupkyně JUDr. Katarína Kandová, Ph.D., z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 v úředním "Vyrozumění" datovaném dne 17. února 2023 ZN 78/2023-12 oznámila, že podání bylo: "podle § 16a odst. 4 o státním zastupitelství založeno".

Založení podání státní zástupkyně JUDr. Katarína Kandová, Ph.D, odůvodnila, aniž se řádně seznámila i s doplněním Podání, zejména tím, že:

- fotodokumentací doložené veřejně organizované shromáždění a zapalování svíčky E. Číhalovou a kladení věnce spolku Ruská tradice na památník někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H. v. Pannwitze v tyrolském Tristachu a prezentace fotodokumentace z tohoto aktu "nezakládají znaky žádného trestného činu".

- fotodokumentací doložené veřejně organizované shromáždění a zapalování svíčky E. Číhalovou a kladení věnce spolku Ruská tradice na památník někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H. v. Pannwitze v tyrolském Tristachu a prezentace fotodokumentace z tohoto aktu "vyjadřuje kladný postoj k boji proti zločinům komunismu, což v intencích českého trestního řádu není trestným, ani jiným protiprávním jednáním".

Státní zástupkyně JUDr. Katarína Kandová, Ph.D, zcela pominula skutečnost, že k vyjádření piety obětem "Tragédie na Drávě", tedy britské deportační akce a suicidií Hitlerových kozáků a jejich rodin, v Tristachu slouží zcela jiný památník a prostor na místním hřbitově, nikoli vzdálený, v roce 1983 zřízený a ve vesnickém parku tehdy kýmsi umístěný památník někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H. v. Pannwitze, který jako horlivý nacista s jednotkami wehrmachtu, Hitlerovými kozáky a jednotkami SS, kterým velel, se do posledních dnů války projevoval jako horlivý realizátor Hitlerova vyhlazovacího tažení, protipartyzánských akcí a nacistického teroru a pod jehož velením dle bádání a vyjádření historika Petera Pirkera z Univerzity v Innsbrucku Hitlerovi kozáci až do května 1945 zabíjeli lidi.

3)

Státní zástupkyně Mgr. Táňa Dočekalová z Městského státního zastupitelství v Praze se ujala vyřizování dne 23. 2. 2023 tomuto zastupitelství doručeného "Podnětu k přezkumu postupu a rozhodování státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 JUDR. Kataríny Kandové, Ph.D., ve věci vyřizování »Podnětu k posouzení a prošetření rozhodování a postupu vlády a aktivit členky Rady vlády E. Číhalové ve věci veřejného uctívání a veřejné prezentace uctívání někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H. v. Pannwitze E. Číhalovou a spolkem Ruská tradice«".

Státní zástupkyně Mgr. Táňa Dočekalová k Podnětu ze dne 23. 2. 2023 vydala jménem Městského státního zastupitelství úřední oznámení datované 12. dubna 2023 3KZN 859/2023-10, ve kterém sděluje své rozhodnutí, že: "Postup státní zástupkyně OSZ pro Prahu 1, která ve věci neshledala podezření z trestného činu, jsem proto shledala věcně správným... podnět tedy jako nedůvodný odkládám".

Státní zástupkyně Mgr. Táňa Dočekalová ale přiznává, že zjistila, že: "dne 20. 1. 2023 bylo OSZ pro Prahu 1 doručeno cestou Nejvyššího státního zastupitelství podání Radomíra Silbera, které se týkalo "aktivit členky Rady vlády E. Číhalové ve věci uctívání někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H. v. Pannowitze E. Číhalovou a spolkem Ruská tradice... Toto podání podatel doplnil dne 25. 1. 2023 o další materiály, administrativním pochybením však bylo toto podání založeno do jiného spisu." Z tohoto konstatování Mgr. T. Dočekalové však není nijak zřejmé, jak toto pochybení, tedy úplné pominutí, nedostatečné a nikoli řádné seznámení se s některými obdrženými podstatnými fakty, ovlivnilo řádnost posuzování a rozhodování věci Státním zastupitelstvím pro Prahu 1. Státní zástupkyně Mgr. Táňa Dočekalová se však navíc podpůrně připojila ke zvláštnímu posuzování věci, které uplatnila státní zástupkyně JUDr. Katarína Kandová.

Mgr. T. Dočekalová se rozhodla nejprve tvrdit, že "Mezi úkoly orgánů činných v trestním řízení bezesporu nepatří hodnotit historické události", aby pak učinila zcela neomluvitelné a s ohledem na právní závazky a právní řád České republiky nepochopitelné prohlášení na obhajobu někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera Helmutha von Pannwitze. Mgr. T. Dočekalová na obhajobu horlivého nacisty a válečného zločince H. v. Pannwitze, věrného Hitlerovi a nacistické Říši až do posledních dnů války, tvrdí: "je možno stručně uvést, že osoba Helmuta von Pannwitze se vymyká obrazu typického nacistického zločince, a to zejména pro jeho sepětí s kozáckými oddíly, bojující mimo jiné i proti Stalinovi."

Mgr. T. Dočekalová tak nutně vzbuzuje podezření, že se pokouší zlehčovat horlivý nacismus a hrůzy a zločiny nacistického genocidního tažení spojené s činností někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H.v. Pannwitze a Hitlerových kozáků podivným konstatováním, že to, jejími slovy, byli "bojující mimo jiné i proti Stalinovi".

Mgr. T. Dočekalová svým podivným hodnocením někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H. v. Pannwitze a svým hodnocením nacisty zformovaných a používaných jednotek takzvaných Hitlerových kozáků pod velením nacisty Pannwitze zakládá podezření, že jménem Městského státního zastupitelství ignoruje nebo nedoceňuje závazky protihitlerovské koalice v boji proti Německé říši a německé branné moci, jednotkám SS a všem jejich oddílům včetně pro nacistické tažení zverbovaných a použitých pomocných trestních, protipartyzánských jednotek a oddílů SS.

Argumentace Mgr. T. Dočekalové obhajující údajnou zákonnost a důvodnost uctívání někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H v. Pannwitze, a to výslovně proto, že jako příslušník wehrmachtu a jednotek SS velel takovým nacisty zformovaným a ozbrojeným a ke zločinné válce a teroru používaným jednotkám, je argumentací eticky i právně nepřijatelnou.


Mgr. T. Dočekalová také formuluje k obhajobě uctívání SS obergruppenführera H. v. Pannwitze E. Číhalovou a dalšími svůj výklad, že: "Záměrem Eugenie Číhalové nebylo jakkoli uctívat či propagovat nacismus, ale uctít osobu Helmuta Pannwitze pro jeho velení kozáckým oddílům, které byly obětí represe stalinistického režimu." K tomuto naivnímu tvrzení státní zástupkyně Mgr. T. Dočekalové lze důvodně namítat, že k propagaci nacismu a nacistického pohlavára či generála wehrmachtu a jednotek SS bez ohledu na různé interpretace prokazatelně dochází v případě, kdy je veřejně uctíván a kdy se u jeho památníku konají shromáždění a kdy je toto uctívání dále veřejně prezentováno prostřednictvím hromadných komunikačních prostředků.

A je také nutné odmítnout jako nepěkný žert pokus státní zástupkyně obhajovat a omlouvat akty uctívání horlivého nacisty H. v. Pannwitze, cituji: "pro jeho velení kozáckým oddílům, které byly obětí represe stalinistického režimu."

Tyto oddíly takzvaných Hitlerových kozáků, zformované nacisty v době 2. světové války, nebyly v této válce, jak snad chce státní zástupkyně naznačovat, "obětí", ale naopak součástí ozbrojených sil agresora a po boku wehrmachtu a naposledy i jako součást jednotek SS pachateli válečných zločinů a zločinů proti civilnímu obyvatelstvu řady Německem okupovaných zemí. Toto velení, jehož součástí byl i H. v. Pannwitz, je nepřípustné právě v souvislosti s "velením" uctívat. Toto "velení" směřovalo krutě a nemilosrdně k naplnění cílů Adolfa Hitlera a Třetí říše a směřovalo proti obyvatelstvu a armádám protihitlerovské koalice, jejich součástí byly i osvobozenecké jednotky Československa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. T. Dočekalová také jménem Městského státního zastupitelství formuluje podivné tvrzení či právní názor, že podle ní údajně: "trestný čin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 tr. zákoníku nekriminalizuje podporu a propagaci nacismu jako takového, ale některého ze současných neonacistických hnutí".

Mgr. T. Dočekalovou podezřívám, že svým odložením věci a svým odvážným tvrzením, že český trestní zákoník, cituji: "nekriminalizuje podporu a propagaci nacismu jako takového, ale některého ze současných neonacistických hnutí," zpochybňuje právní nepřípustnost propagace nacismu a propagace a uctívání nacistických představitelů a horlivých nacistických funkcionářů, členů SA a SS. Tento postoj státního zastupitelství by měl podle mého názoru velmi závažné důsledky i pro pověst České republiky. A je namístě, aby se od něj Nejvyšší státní zastupitelství distancovalo.

Mgr. T. Dočekalová neunesla podle mého názoru jako odpovědná státní zástupkyně ani tíhu odpovědnosti dohledového orgánu v tom ohledu, že se nijak nevyrovnala s tím, že veřejné, organizované či institucionální a veřejně uctívači elektronickými médii prezentované uctívání někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H. v. Pannwitze a další případné akty uctívání nacistů a příslušníků jednotek SS a trestních oddílů Třetí říše jsou v hrubém rozporu s dobrými mravy, jsou způsobilé vzbuzovat veřejné pohoršení, dotýkat se obětí nacismu a jejich památky a mají tak i povahu výtržnosti.

Mgr. T. Dočekalová, stejně jako JUDr. Katarína Kandová, Ph.D., se také nijak nevyrovnala s tím, že organizovaného veřejného uctívání někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera H. v. Pannwitze se aktivně, kladením svého označeného věnce, účastnila českým státem podporovaná organizace Ruská tradice. Lze se obávat, že s argumentací o nezávadnosti či zákonné přijatelnosti podobného jednání, podobnou té, kterou uplatnily Mgr. T. Dočekalová a JUDr. Katarína Kandová, Ph.D., se mohou dopouštět uctívání nacistických válečných zločinců, teroristů a aktivistů další jednotlivci a organizace a mohou se pak dovolávat toho, že podobné jednání bylo státními zastupitelstvími označeno jako "otázka pro historiky" nebo dokonce, slovy JUDr. K. Kandové, Ph.D., jako, cituji: "kladný postoj k boji proti zločinům komunismu, což v intencích českého trestního řádu není trestným, ani jiným protiprávním jednáním".

Závěrem konstatuji, že na rozdíl od výše uvedených státních zástupkyň a zastupitelství zřejmě například E. Číhalová a další si ex post začali uvědomovat alespoň nepřípustnost a nezákonnost veřejné propagace uctívání pachatelů a spolupachatelů nacistické agrese a začali své nekritické prezentace uctívání nacistického válečného zločince H. v. Pannwitze a takzvaných Hitlerových kozáků z veřejného prostoru stahovat a znepřístupňovat.

Věřím, že můj podnět k přezkumu a prošetření postupu a úředně formulovaných "právních názorů" a "argumentů" státní zástupkyně JUDr. Kataríny Kandové, Ph.D., z Obvodního státního zastupitelství Prahy 1 a státní zástupkyně Mgr. Táni Dočekalové z Městského státního zastupitelství v Praze ve věci organizovaného veřejného uctívání a veřejně šířené prezentace uctívání někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a SS obergruppenführera Helmutha von Pannwitze českou občankou E. Číhalovou a českým státem podporovaným spolkem Ruská tradice bude řádně a kvalifikovaně vyřízen. O průběhu a výsledku přezkumu si přeji být informován. Děkuji.


Radomír Silber, Ph.D.


Přílohy:

Kopie Sdělení státní zástupkyně JUDr. Kataríny Kandové, Ph.D., z Obvodního státního zastupitelství Prahy 1 ze dne 17. února 2023 ZN 78/2023-12 o založení Podnětu

Kopie Podnětu k přezkumu postupu a rozhodování státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 JUDR. Kataríny Kandové, Ph.D., datovaná dne 23. února 2023

Kopie Sdělení státní zástupkyně Mgr. Táni Dočekalové 3 KZN 859/2023 - 10 ze dne 12. dubna 2023 o odložení Podnětu