K neetickému jednání Daniela Kroupy Jde o rodinkaření?

K neetickému jednání Daniela Kroupy Jde o rodinkaření?

Stížnost na akademického pracovníka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Mgr. Daniela Kroupu, Ph.D., pro nepoctivé jednání, porušení mravních principů a podezření z nečinnosti, tolerance a krytí osob odpovědných za neodbornou práci a za falzifikace obsahu výpovědí pamětníků a za prezentaci těchto falzifikací vůči médiím.

Etické komisi Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 31. srpna 2023

Vážení členové Etické komise,

s lítostí a údivem nad jednáním akademického pracovníka Univerzity pana Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D., se na Vás obracím se stížností na něj pro poškozování veřejného zájmu a porušení pravidel poctivosti a slušnosti a mravního jednání vyžadovaných Etickým kodexem UJEP a s žádostí o projednání důvodného podezření na jeho akademického pracovníka nedůstojné osobní nepoctivé jednání a neomluvitelnou nečinnost a vědomou toleranci či krytí nepoctivého a neodborného jednání v případech, kdy byl požádán jako odpovědná osoba, člen dozorčí rady, o zjednání nápravy v případě falzifikací a hrubých neetických pochybení při práci s pamětníky a od nich získanými výpověďmi v projektu Paměť národa a o pomoc proti vulgárnímu, neetickému jednání a pohrůžkám ředitele Post Bellum Mikuláše Kroupy vůči kritikovi a žadateli o nápravu.

Pana Mgr. Daniela Kroupu, Ph.D., důvodně podezřívám, že v případě zcela prokázané falzifikace a účelových úprav obsahu výpovědí konkrétních pamětníků a prezentace těchto falzifikací a nepravdivých údajů o pamětnících vůči médiím v projektu Paměť národa, za které nese jistou funkční a v konkrétních případech i osobní odpovědnost jeho syn, pan Mikuláš Kroupa jako ředitel organizace Post Bellum, nezjednal pan Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., jako odpovědný člen dozorčí rady organizace svého syna nápravu, přestože byl o ni písmeně požádán a přestože písemně přislíbil v této věci konat a o výsledku informovat. Poté, co pan Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., přislíbil jednat a poskytnout informaci o výsledku, se však zcela odmlčel, žádnou informaci neposkytl a na opakované žádosti a podněty již nijak nereagoval.

S jistým časovým odstupem poté, co se pan Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., zcela odmlčel, pak syn pana Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D., ředitel Post Bellum pan Bc. Mikuláš Kroupa zveřejnil na sociální síti a tiskem neetickou pohrůžku, že se svými lidmi připravuje žalobu na kritika v projektu Paměť národa prezentovaných falzifikací a že počítá s tím, že na kritikovi vysoudí finanční prostředky. Ani poté, co byl ve věci této pohrůžky pan Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., jako člen dozorčí rady osloven, nijak nereagoval.

Selhání pana Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D., jako člena dozorčí rady Post Bellum, a selhání jeho syna Mikuláše Kroupy jako ředitele Post Bellum pak jen dílčím způsobem napravil až Ústav pro studium totalitních režimů, který byl o stažení prezentovaných falzifikací a nápravu chybných údajů požádán. Stále však zůstává skutečnost, že Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., jednal neeticky a nepoctivě a neprojevil žádnou sebereflexi a že hrubé nedostatky přetrvávají.

Svou stížnost na hrubě neetické a nepoctivé jednání pana Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D., dokládám těmito skutečnostmi a fakty:

1) Kopií Žádosti členu dozorčí rady Post Bellum D. Kroupovi o přispění k nápravě pochybení Post Bellum ze dne 19.6.2019.

2) Kopií sdělení D. Kroupy se závazkem, že bude o výsledku jednání dozorčí rady informovat ze dne 28.6.2019.

3) Kopií Žádosti členu dozorčí rady Post Bellum D. Kroupovi o poskytnutí informací o zjištěních a o tom, jaké kroky k nápravě udělal ze dne 5.10.2019.

4) Kopií Žádosti členu dozorčí rady Post Bellum D. Kroupovi o lidsky odpovědné a poctivé jednání k nápravě ve věci lidského selhání ředitele Post Bellum M. Kroupy a hrubých pochybení v projektu Paměť národa ze dne 2.7. 2020.

Vážení členové Etické komise, uvědomuji si, že jde o lidsky citlivou záležitost. Protože však k řádné a úplné nápravě prezentace falzifikací a nepravdivých informací, k přiznání poškození veřejného zájmu a k omluvě za neetické a neodborné jednání ze strany Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D., ani jeho syna Mikuláše Kroupy ani k dnešnímu dni nedošlo, žádám Vás, abyste věc neetického a nepoctivého, akademického pracovníka nedůstojného jednání Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D., které odporuje požadavkům Etického kodexu UJEP, projednali a vyžádali si od něj vysvětlení.

Je mně sice zřejmé, že mu mohlo být a je osobně zatěžko naplnit nároky na čestné a poctivé, lidsky odpovědné jednání v případě, kdy jde o hrubá pochybení a podivné jednání ze strany jeho vlastního syna. Obávám se však, že první hrubý etický prohřešek Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., učinil již tím, že získal funkci člena dozorčí rady v organizaci, jejímž je jeho syn Mikuláš Kroupa zakladatelem a ředitelem a další rodinní příslušníci zaměstnanci, funkcionáři či jinak vázanými osobami. V situaci, kdy nebyl schopen nebo nemohl Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., nezávisle a vůči veřejnosti a veřejným kritickým podnětům transparentně a odpovědně vykonávat funkci člena dozorčí rady organizace svého syna, měl podle mého názoru na tuto funkci rezignovat. Pokud to neudělal a postupoval tak, jak se zachoval, jednal v rozporu s etickým kodexem a zpochybnil i důstojnost akademického pracovníka. Může být důležité, aby Etická komise vyjádřila i své mínění k problematice střetu zájmů a závislosti, podjatosti, kdy by se akademičtí pracovníci měli vyvarovat členství v dozorčích radách či správních radách organizací a institucí, v nichž jsou jejich přímí příbuzní řediteli.

Prosím o informaci o způsobu a výsledku vyřízení mé stížnosti. V případě potřeby jsem ochoten poskytnout součinnost a další potřebné dokumenty.

Děkuji.

Radomír Silber, Ph.D.