Falsifikace prezentované ÚSTR

Za nejkrásnější falzifikací made in Paměť národa


Dotaz, na který ÚSTR i za cenu porušení zákona o svobodném přístupu k informacím se vyhýbá dát pravdivou odpověď (rok 2021)
Kterými osobami ÚSTR jako odpovědný hlavní odborný garant, zpracovatel a editor dlouhodobě publikoval na webu Paměť národa prokazatelně nepravdivé, falsifikační textové tvrzení ve znění "V Uherském Hradišti byl pan Janků svědkem umučení Světlanářů Karla Štrbíka a Aloise Pohůnka", přestože samotný pamětník vypověděl do audiozáznamu pořízeného dne 21.11.2009 V Hanušovicích pro projekt Paměti národa: "najednou ráno se rozneslo, že Štrbík je mrtvej, že umřel, já jsem říkal to není možný, já jsem vám po tým šel a nepřišel sem na to" a přestože pamětník Janků byl zatčen při zadržení ozbrojené skupiny Světlana Jeseník násilníka a alkoholika Šimary až koncem května 1949 a do U. Hradiště převezen v začátku června, zatímco A. Pohůnek zemřel za nevyjasněných okoností již 11. března 1949? 
Z jakého důvodu, na základě čí funkční a odborné odpovědnosti a čího neetického jednání a rozhodování kromě odpovědné osoby samotného ředitele ÚSTR Z. Hazdry pokračoval ÚSTR v publikaci této konkrétní falsifikace o "svědkovi" J. Janků ještě celých pět měsíců poté, co byl ÚSTR na tyto nepravdivé informace v březnu 2019 upozorněn a opakovaně žádán o nápravu?
Kdo kromě ředitele ÚSTR Z. Hazdry, který je o tomto hrubém pochybení plně informován, nese funkční odpovědnost za to, že ÚSTR jako odborný garant a editor tuto svými zaměstnanci dlouhodobě publikovanou falsifikaci o pamětníkovi Janků dosud nikdy nedementoval, nepublikoval namísto ní veřejnosti informaci správnou a své selhání veřejnosti a médiím nikdy nevysvětlil a neomluvil, přestože editací a vědomou prezentací této falsifikace dlouhodobě veřejnost a média klamal a pamětníka, byť častěji fabulujícího, dále znevěrohodňoval?
Proč ÚSTR nadále odmítá již po dva roky napravit také další chybné informace, které nadále o pamětníkovi Janků publikuje na webu Paměť národa včetně nepravdivého tvrzení, že pamětník byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody a že byl odsouzen v roce 1951, jestliže odborní zaměstnanci ÚSTR od samého počátku mají k dispozici archivní zdroje a disponují informacemi o správné výši trestu a o skutečném roce konání soudu?
Které osoby ÚSTR jako finančního podílníka a hlavního smluvně zavázaného odborného garanta, zpracovatele všech materiálů, editora a tvůrce metodiky a školitele projektu Paměť národa nesou funkční, pracovní a odbornou odpovědnost za to, že v projektu s častěji fabulujícím pamětníkem Janerm Janků byly pořízeny záznamy buďto řádně metodicky nepřipravenými nebo hrubě neeticky a vědomě neodborně a účelově jednajícími osobami, které za přispění či selhání ÚSTR jako odborného garanta a školitele jako obsah vzpomínek pamětníka ÚSTR zcela vědomě prezentovaly jednak výše uvedené falsifikace a nesprávné informace a jednak pamětníkovi podsunutá tvrzení a mylné domněnky, které nejsou, jak plyne ze záznamu a přiznání pamětníka vzpomínkami pamětníka, ani jeho vzpomínkami, ani pravdivými informacemi.
Kdo kromě přímo odpovědného ředitele ÚSTR Z. Hazdry, který je o neeticklém a neodborném postupu ÚSTR informován, nese funkční a odbornou spoluodpovědnost za to, že v tomto případě na webu projektu Paměť národa k nápravě, tedy k publikaci správných a pravdivých informací, které má ÚSTR prokazatelně k dispozici, ani po dvou letech opakovaných podnětů nedochází?

Do nitra ÚSTR, bludiště výmluv a klamu


ÚSTR klame a odpovědnost za úmyslné a vědomé falsifikace v projektu Paměť národa přehazuje výhradně na Post Bellum

Po případu Sosnarová další průkazná selhání gesce ÚSTR v projektu Paměť národa

Ředitel kanceláře ÚSTR M. Pelíšek v posledním vyjádření ze dne 12. března 2021 poněkud překvapivě popírá jménem ÚSTR jak již prokázaná fakta o účelových falsifikacích vzpomínek a obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků, tak i smluvně dané povinnosti a závazky ÚSTR v projektu Paměť národa. A v rozporu s dokumenty a fakty sděluje, že ÚSTR odpovědnost nést odmítá, a naznačuje, že ji nese jen Post Bellum.

ÚSTR a jeho ředitel Z. Hazdra sdělením poskytnutým podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č.j. USTR 104-3/2021) fakticky svalují na Post Bellum plnou odpovědnost za falsifikaci obsahu vzpomínek a výpovědí konkrétních pamětníků v projektu Paměť národa, a to výslovně i za vědomou editaci a prezentaci falsifikací a nepravdivých informací a chybných údajů o pamětníkovi Janu Janků prováděnou vlastním zaměstnancem ÚSTR M. Šmídem.

O pamětníkovi Janků pověřený zaměstnanec ÚSTR M. Šmíd dlouhodobě na webu projektu Paměť národa účelově prezentoval mimo jiných nepravd a chybných údajů také falsifikační tvrzení: "odsouzen na doživotí" "byl pan Janků svědkem umučení Světlanářů Karla Štrbíka a Aloise Pohůnka". Skutečností však je, že pamětník Janků nebyl odsouzen na doživotí a výslovně do záznamu pro projekt Paměť národa dne 21. 11. 2009 v Hanušovicích vypověděl něco jiného, a to: "najednou ráno se rozneslo, že Štrbík je mrtvej, že umřel, já jsem říkal, to není možný, já jsem vám po tým šel a nepřišel sem na to" Skutečností známou také zaměstnancům ÚSTR je i to, že s A. Pohůnkem se J. Janků zatčený v květnu 1949 časově o více než dva a půl měsíce minul a prezentovat jej tedy jako očitého svědka smrti A. Pohůnka, který podle Ústavu soudobých dějin zemřel za nevyjasněných okolností již v březnu, bylo od ÚSTR vůči pamětníkovi Janků hrubě neetické a v rozporu se zásadou pravdivosti a odbornosti.

Ředitel kanceláře ÚSTR Michael Pelíšek sice po dotazu podle zákona o svobodném přístupu k informacím přiznal, že člověkem odpovědným za publikaci falsifikací, tedy "Správcem portálu Paměti národa byl v uvedeném období M. Šmíd", ale výslovně jej pozoruhodně obhajuje tím, že údajně "Na toto pracovní místo není požadována žádná zvláštní odbornost".

Ani zde ale účelovost postupu ředitele ÚSTR a jeho odpovědných zaměstnanců nekončí. ÚSTR také ve sdělení ze dne 12. března 2021 překvapivě zcela odmítl jakoukoli odpovědnost funkcionářů a zaměstnanců ÚSTR za to, že ÚSTR jako finanční podílník a hlavní odborný garant a editor projektu Paměť národa svým zaměstnancem M. Šmídem prezentoval "jednak falsifikace a nesprávné informace a jednak pamětníkovi podsunutá tvrzení třetích osob a mylné domněnky, které nejsou, jak plyne ze záznamu a přiznání pamětníka, ani jeho vzpomínkami, ani pravdivými informacemi".

Namísto poskytnutí požadované kvalifikované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o skutečné odpovědnosti a konkrétních odpovědných osobách se ředitel kanceláře ÚSTR Michael Pelíšek jménem ÚSTR a o věci informovaného ředitele Z. Hazdry dokonce nešťastně pokusil v rozporu s průkaznými fakty tvrdit, že "povinný subjekt opět nemá za jakkoliv prokázané, že by došlo k falsifikaci obsahu výpovědi pamětníka a existenci pochybení ÚSTR, tedy prezentace údajů v textu a prezentaci o Janu Janků na webu Paměť národa."

Závěrem:

ÚSTR z neznámého důvodu svou odpovědnost za odborné zpracování, editaci materiálů a prezentaci textů v projektu Paměť národa svými zaměstnanci, a tedy i za vědomou prezentaci falsifikací a nepravdivých informací o zneužitém, byť častěji i fabulujícím pamětníkovi Janu Janků a dalších ve svém vyjádření z 12. března 2021 zcela popírá.

Odpovědnými tak činí ÚSTR za prezentované falsifikace a chybné údaje výhradně Post Bellum a jeho pracovnici A. Jelínkovou, o níž ředitel kanceláře ÚSTR konstatuje: "Ta ovšem není zaměstnankyní povinného subjektu".

ÚSTR tedy z neznámého důvodu svaluje odpovědnost výhradně na Post Bellum a jeho neodpovědnou pracovnici A. Jelínkovou, přestože to byl právě ÚSTR, kdo měl podle platné smlouvy A. Jelínkovou metodicky proškolit, její materiál zpracovat a odborně garantovat text a údaje editované svým zaměstnancem M. Šmídem.

ÚSTR z neznámého důvodu přesouvá plnou odpovědnost za zneužití pamětníka, za prezentaci falsifikací obsahu jeho výpovědi a chybných údajů na Post Bellum a A. Jelínkovou a její spolupracovníky v Post Bellum, přestože veřejnost je žádána na webu projektu Paměť národa, aby podněty a žádosti o nápravu zasílala právě zaměstnanci ÚSTR, a přestože to je právě ÚSTR a jeho funkcionáři a zaměstnanci, kteří zneužití pamětníka a prezentaci falsifikací a chybných údajů svým jednáním umožnili a prokazatelně i vědomě prováděli a zdráhali se dlouhodobě zjednat nápravu.

Jaká je v této kauze role ředitele ÚSTR Z. Hazdry a Rady ÚSTR, jejíž členové jsou o situaci rovněž dlouhodobě informováni?

Fakta o smluvní hmotné, personální a odborné odpovědnosti ÚSTR za projekt Paměť národa:

Ve společném projektu ÚSTR, Českého rozhlasu a Post Bellum Paměť národa aktuálně platná Smlouva podepsaná dne 31. července 2008 za ÚSTR ředitelem Pavlem Žáčkem, za Český rozhlas generálním ředitelem Václavem Kasíkem a za Post Bellum předsedou Mikulášem Kroupou stanoví, že je ÚSTR "hlavním odborným a edičním garantem projektu" a "editorem" s povinností: "zpracovat veškeré natočené a sebrané materiály vztahující se k projektu a jejich zveřejnění na stránkách projektu", "provádět školení k projektu a vypracovávat metodiku projektu" "vytvořit a financovat nejméně 1 pracovní místo ve funkci webeditor (plný úvazek)" a poskytnout webeditorovi "veškeré potřebné vybavení"

Dokumenty prostudoval a fakta ověřil Radomír Silber, Ph.D.

V Karviné dne 18. března 2021